Важно!

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Кюстендил за 2015 г.

 
График на дейностите за осигуряване на учебниците и учебните помагала за безвъзмездно ползване от децата и учениците в държавните, общинските и частните детски градини и училища за учебната 2015/2016 година, утвърден със Заповед № РД09-134/02.02.2015г.
 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ, които ще се използват в системата на народната просвета за учебната 2015/2016 година, утвърдени със Заповед № РД09-111/26.01.2015г. на министъра на образованието и науката.