Делегирани бюджети 2011

ФОРМУЛА  за  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  на  СРЕДСТВАТА  по  БЮДЖЕТ – 2011

за  образователни дейности в община Кюстендил

* ВАЖНО * *ВАЖНО * *ВАЖНО *

 От тук можете да изтеглите документите по съответните дейности!

ФОРМУЛА  за  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  на  СРЕДСТВАТА  по  БЮДЖЕТ – 2011 на  дейност „Целодневни детски градини” в община Кюстендил 

  • db_dg _ 2011.doc
  • db_dg-2011.xls

ФОРМУЛА за  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  на  СРЕДСТВАТА по  БЮДЖЕТ – 2011 на дейност „Общообразователни училища” в община Кюстендил

  • db_oou_ 2011.doc
  • db_oou_2011_final.xls

ФОРМУЛА за  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  на  СРЕДСТВАТА по  БЮДЖЕТ – 2011 на  дейност „Общежития” в община Кюстендил

  • db_obshtezhitie_2011.doc
  • db_obsht_2011.xls

ФОРМУЛА за  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  на  СРЕДСТВАТА по БЮДЖЕТ – 2011 на  дейност „Полудневна подготовка на 6-годишни деца”в община Кюстендил

  • db_ppp_6_2011.doc
  • db_ppp_2011.xls

Заповед РД-00-231 от 25.02.2010г. за УТВЪРЖДАВАНЕ, на основание чл. 44. aл. I. ТОЧКИ 1 и 5 oт Закона за местното самоуправление и местната администрация и §53. ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби па Закопа за държавния бюджет на Република България за 2011 година и вън връзка с Писмо №0201 -36 от 25.01.2011 гол. на MOMН, на формули за разпределение на средствата, получени но единни разходни стандарти за 2011 година между училищата, детските градини и обслужващите звена -второстепенни разпоредители е бюджетни кредити към община Кюстендили.

  zapoved_2011.jpg